O našoj školi

Javna ustanova Osnovna škola "Travnik" sa sjedištem u Travniku, osnovana je rješenjem Skupštine općine Travnik 17.11.1975. godine pod nazivom Osnovna škola "Braća Lolić". Na referendumu održanom 31.5.1991. godine škola je promijenila svoj dotadašnji naziv u Osnovna škola "Travnik". Odlukom vlade SBK-a od 25.3.2002. godine imenovan je Upravni odbor škole kao organ upravljanja. Pored Upravnog odbora u školi djeluju Vijeće roditelja, Nastavničko vijeće i Vijeće učenika.

 

 

Zaposleni u OŠ"Travnik"

 

R.Broj Prezime i ime Zanimanje
1. Aganović Dženan direktor škole
2. Mehović Izet pomoćnik direktora škole
3. Lisica Jasminka pedagog-psiholog škole
4. Telalagić Jasmina sekretar škole
5. Sarajčić Almedina administrativni radnik
6. Ažderović Mirza dipl.defektolog logoped
7. Purić Mersiha profesor bosanskog jezika
8. Crnkić Mirzeta nastavnik bosanskog jezika
9. Peco Meliha profesor bosanskog jezika
10. Lisica Enver nastavnik bosanskog jezika
11. Fazlić Dženita nastavnik bosanskog jezika
12. Smajlović Alma profesor engleskog jezika
13. Ibrišimbegović Melinda profesor engleskog jezika
14. Kavazović Asja profesor engleskog jezika
15. Hodžić Bejnamina profesor njemačkog jezika
16. Bašić Zerina profesor turskog jezika
17. Begović Senad nastavnik fizike
18. Hasić Nal nastavnik matematike
19. Agačević Ifeta nastavnik matematike
20. Milanović Salko profesor matematike
21. Mehović Mulija nastavnik biologije
22. Smajić Belma profesor hemije i biologije
23. Ramić Ćamil nastavnik tehničkog odgoja
24. Tokić Fatima profesor informatike i tehnike
25. Genjga Sabahudin profesor informatike
26. Džidić Medisa profesor hemije
27. Alibašić Nedžad nastavnik hemije
28. Tutkur Sanida profesor hemije i biologije
29. Beširević Kanita bibliotekar
30. Šiljak Ramiza nastavnik historije
31. Mehanović Lejla profesor arapskog jezika
32. Lolić Melisa profesor geografije
33. Planinčić Nela profesor geografije
34. Beganović Safet profesor muzičke kulture
35. Glavaš Mirsada nastavnik likovne kulture
36. Osmanagić Ibrahim profesor tjelesnog odgoja
37. Durmić Senad nastavnik tjelesnog odgoja
38. Husanović Haris profesor vjeronauke
39. Indžić Abdulkadir profesor vjeronauke i arapskog jezika
40. Zahirović Adnela profesor vjeronauke
41. Košmić Faruk nastavnik demokratije i tjelesnog odgoja
42. Mehić Asim nastavnik kulture življenja i hemije
43. Rubanović Mirela profesor razredne nastave
44. Arnautović Lejla profesor razredne nastave
45. Zvrko Selma profesor razredne nastave
46. Skaka Fatima profesor razredne nastave
47. Miletić Šerifa profesor razredne nastave
48. Grahić Amira profesor razredne nastave
49. Selimović Zehrina profesor razredne nastave
50. Kasumović Fatima profesor razredne nastave
51. Ribić Belma profesor razredne nastave
52. Kukić Amina nastavnik razredne nastave
53. Fazlić Senid profesor razredne nastave
54. Ganić Alma profesor razredne nastave
55. Bradarić Mirjana profesor razredne nastave
56. Alihodžić Amina profesor razredne nastave
57. Čamdžić Edina profesor razredne nastave
58. Jašarević Ajla profesor razredne nastave
59. Filipović Almira profesor razredne nastave
60. Buzađija Fatima profesor razredne nastave
61. Ćosić-Hodžić Majda nastavnik razredne nastave
62. Toroman Nusret domar
63. Kovačević Admir pomoćni radnik
   
64. Vrbanjac Hatidža pomoćni radnik
65. Halep Esma pomoćni radnik
66. Dedić Zilha pomoćni radnik
67. Sijah Zedin pomoćni radnik
68. Delić Sejida pomoćni radnik
69. Pihura Rehima pomoćni radnik
70. Belegić Azra pomoćni radnik
71. Grahić Emsada pomoćni radnik

 

Iz Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH  

Pravo djeteta na obrazovanje  
Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.   
Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju osiguranje jednakih uslova i prilika za sve, za početak i nastavak daljeg obrazovanja.   
Odgovarajuće obrazovanje podrazumijeva obrazovanje koje u skladu s utvrđenim standardima osigurava djetetu da na najbolji način razvije svoje urođene i potencijalne umne, fizičke i moralne sposobnosti, na svim nivoima obrazovanja.
   
Značaj dječijih prava  
Prava djeteta koja se odnose na obrazovanje, ispravna briga za dobrobit njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja i sigurnosti, u školama kao i na svim mjestima gdje se obrazuje, imaju prvenstvo nad svim drugim pravima.

 

Osnovno školsko obrazovanje
Osnovno školsko obrazovanje je zakonski obavezno i besplatno za svu djecu. Pravo na obrazovanje je jedno od temeljnih ljudskih prava. Obrazovanje predstavlja jedan od ključnih faktora za ostvarivanje drugih prava i pokretačka je snaga u osnaživanju djece da sami oblikuju svoju budućnost i uzmu puno učešće u životu svoje zajednice. U školi se podučavaju učenici i redovno se prati i vrši procjena njihovog obrazovnog napretka, kako bi se osiguralo potrebno obrazovanje koje odgovara njihovim potrebama i mogućnostima.